Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Χρήση κεραιοσυστημάτων ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου σε μη ραδιοερασιτεχνικές ζώνες.


ΕΕΤΤ- Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
Μαρούσι, 5-1-2011, Αρ.Πρωτ.: 414/Φ.386
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ -Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος
Πληροφορίες : Κ. Κεχριμπάρης, Ν. Κασαπάκης, Κ. Λεβέντη
Τηλέφωνο : 2106151045, 2106151048, 2106151131, e-mail : info@eett.gr
ΘΕΜΑ : Χρήση κεραιοσυστημάτων ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου σε μη ραδιοερασιτεχνικές ζώνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ :
α) Το υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 5556/11-02-2010 έγγραφο της ‘Ενωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΕΕΡ).
β) Το υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 5496/10-02-2010 έγγραφο ραδιοερασιτέχνη.
γ) Το υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 5596/11-02-2010 έγγραφο ραδιοερασιτέχνη.
δ) Το υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 37996/14-09-2010 έγγραφο πολίτη....Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων καθώς και για τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3431/2006.
Στα πλαίσια αυτά, κατά το 2010 η ΕΕΤΤ έγινε αποδέκτης καταγγελιών με τα σχετικά (α-γ) αναφορικά με παράνομη λειτουργία αναμεταδοτών και παράνομη χρήση ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 146-148ΜΗz στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Περαιτέρω, με το σχετικό (δ) γνωστοποιήθηκε στην ΕΕΤΤ λειτουργία παράνομου ραδιοφωνικού σταθμού σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Επ’ αφορμή των ανωτέρω και σε συνέχεια αυτεπάγγελτων ελέγχων, κλιμάκια τεχνικών της ΕΕΤΤ πραγματοποίησαν σειρά ελέγχων και μετρήσεων, τόσο από τους σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος που διαθέτει η Υπηρεσία μας στο Νομό Αττικής, όσο και με κινητές μονάδες ραδιογωνιομέτρησης και φορητό μετρητικό εξοπλισμό, προς διερεύνηση του περιεχομένου των διαβιβασθεισών καταγγελιών. Από το σύνολο των μέχρι τώρα ελέγχων και κατόπιν σχετικής διερεύνησης διαπιστώθηκαν περιπτώσεις χρήσης κεραιοσυστημάτων τα οποία ανήκουν σε κατόχους άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου σε μη ραδιοερασιτεχνικές ζώνες. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη προβεί στις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες, ενημερώνοντας παράλληλα τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών οι οποίες έχουν εκδώσει τις προαναφερθείσες άδειες ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου για ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

Σε συνέχεια των προεκτεθέντων και λαμβάνοντας υπόιμη ότι η κείμενη νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για παράνομη χρήση ραδιοσυχνοτήτων παρακαλείστε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας περί της απαγόρευσης χρήσης κάθε συχνότητας για την οποία δεν κατέχουν το απαιτούμενο δικαίωμα εφιστώντας την προσοχή τους για χρήση μόνο των προβλεπόμενων ραδιοερασιτεχνικών ζωνών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕΤΤ
Τηλ.: 2105151000 Fax : 210 610 5049 http://www.eett.gr/
Ελληνική Δημοκροτία – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
Λεωφ. Κηφισίας 60 – 151 25 Μαρούσι
________________

sender SV2HQK