Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη


Για την ανανέωση της άδειας του ραδιοερασιτέχνη, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά: 1. Έντυπη αίτηση (Μ-49). 2. Παράβολο ΔΟΥ 26,00 € (ΚΑΕ 3741) για την εμπρόθεσμη ανανέωση και 35,00 € (ΚΑΕ 3741) για την εκπρόθεσμη. 3. Η προς ανανέωση άδεια ραδιοερασιτέχνη (πρωτότυπη).

 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τον μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμού βάσης, τις εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

Σημειώσεις: Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ιδρυτική πράξη του εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη, δήλωση του μόνιμου χώρου εγκατάστασης του σταθμού). 

Παρατηρήσεις: Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης: 1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
 2. Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή). Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία το νωρίτερο μέχρι και έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της άδειας.

www.dikaiologitika.gr